Andersson, Gunnar

 • Welfare, labour market association and family dynamics (FAS)

Bergmark, Karin

Bernhardt, Eva

 • Attityder, värderingar och övergången till vuxenlivet: Longitudinella studier av familj och arbetsliv bland unga vuxna (FAS)

Bygren, Magnus

 • Arbetsmarknads- och utbildningseffekter av att öka segregeringen i gymnasieskolan (Forte)

Edling, Christofer och Jens Rydgren

 • Lokala eliter och lokal demokrati (VR)

 • Socialt kapital och arbetsmarknadsintegration (Forte)

Evertsson, Marie

 • Mellan dröm och verklighet. Internationella och nationella studier av föräldraskap och arbete ur ett genusperspektiv (VR)

 • Föräldraledighet och arbetsmarknadsutfall - betydelsen av föräldraledighetens längd och utnyttjande av tillfällig föräldrapenning för kvinnor och mäns lön och karriärer. (Försäkringskassan)

Fridlund, Veronika

 • Unga vuxnas sexualvanor, sexuella kontaktmönster samt attityder om säkrare sex (Smittskyddsinstitutet)

Härkönen, Juho

Lindberg, Elisabet

 • De kommunala tjänstemännens roller och nätverk (FAS)

 • Civilsamhälle & socialt kapital: ett kontext- och nätverksberoende samband? (VR)

Oláh, Livia

Salmonsson, Lisa

 • Segregeringens konsekvenser från ett församlingsperspektiv (Stockholms Stift, Svenska kyrkan)

Sofi, Dana och Jens Rydgren

 • Socialt kapital, kollektivt minne och etniska relationer i norra Irak (VR)

Stern, Charlotta

 • Stratifieringsprocesser på arbetsmarknaden: Betydelsen av personliga egenskaper och sociala nätverk för arbetsmarknadsutfall (FAS)

Ström, Sara

 • Intern migration (IFAU)

Sundberg, Mikaela

 • Simulerade modeller och virtuella världar (VR)

Sverrisson, Árni

 • Coordination and innovation in digital media networks (Strukturfondspartnerskapet för Mellansverige (EU))

 • Sami and Swedish: moving boundaries in early modernity (VR)

 • Bilder som delade objekt i social interaktion: En sociomateriell studie av bruksbilder i vardagen (VR)