• Klicka på projektets namn för mer information i Stockholms Universitets forskningsdatabas (eller i vissa fall en extern webbplats).
  • Klicka på forskarens namn för kontaktuppgifter till forskaren.

Namnet inom parentes efter varje forskningsprojekt anger vem som finansierar projektet.
 

Gunnar Andersson:

Stockholm University SIMSAM Node for Demographic Research, SUNDEM (Vetenskapsrådet). Mer information finns på SUNDEMs egen webbplats.
Swedish families in the past and present: Family structure and kinship over 250 years (Forte)

Ageing well - individuals, families and households under changing demographic regimes in Sweden

Stina Bergman Blix:

Emotioner i domstol (Vetenskapsrådet). Läs mer på Stina Bergman Blixs profilsida.

Karin Bergmark:

Nutidens addiktioner och livet online. (The Swedish Research Council).


Love Bohman:

Longitudinell dynamik i svenska börsbolag. (The Swedish Research Council)

Strukturell dynamik, kvinnlig styrelserepresentation och extern chock i Sveriges börsbolag 1990-2012 (Vetenskapsrådet)

 

Maria Brandén:

Äpplen som faller långt från träden. Barndomens sociala kontext och dess betydelse för intergenerationell social mobilitet (Vetenskapsrådet)
 

Ann-Zofie Duvander:

Nordiska familjepolicyns demografiska effekter (Norska SS)

Inkomstfördelning för föräldrapar och dess betydelse för inkomstojämlikhet mellan familjer (Vetenskapsrådet)

Föregångare i familjeliv och jämställdhet? Nya trender bland vuxna i Sverige (Forte)


Lina Eklund:

Anonymitet och tillit på Internet: ett interdisciplinärt projekt (Vetenskapsrådet)
Sociala relationer i nätverkssamhället (Forte). Mer information finns hos Stockholm Internet Research Group.
 

Marie Evertsson:

Fördelning av föräldraledighet och förvärvsarbete i heterosexuella och kvinnliga samkönade par. Vilken betydelse har specialisering, genus och arbetsgivares agerande för löneutvecklingen? (Forte)


Veronika Fridlund:

Sexuellt risktagande bland unga (Folkhälsomyndigheten).
 

Barbara Hobson:  

Är välfärdsregimer av betydelse? Migration och omsorg/hushållsarbete i två institutionella kontexter, Sverige och Spanien (Riksbankens Jubileumsfond)
 

Juho Härkönen:

Att bekämpa ojämlikhet i tider av åstramningar (TITA)

 

Nina Katri Gustafsson:

Förklaringar av alkohol och narkotikabruk och länken till våld bland ungdomar (Forte)
 

Tina Forsberg Kankkunen:

Hur överorganisatorisk styrning påverkar arbetsmiljön: En jämförelse mellan kvinnodominerad människovårdande och mansdominerad teknisk verksamhet (AFA Försäkring)

Hur professionella yrkesgrupper påverkar styrning: Betydelsen av organisatorisk kontext och könssammansättning för kvinnors och mäns genuskonstruktion och möjligheter att påverka (Forte)

 

Elisabet Lindberg:

Gränslandet mellan civilsamhälle och privatliv (Vetenskapsrådet)
 

Fredrik Movitz:

Den kontraktstyrda organisationen

 

Gerda Neyer:

Svensk kontextdatabas för den svenska Generations och Gender Survey och den internationella databasen för Generations and Gender Programme (Riksbankens Jubileumsfond)
 

Livia Oláh:

Familjeliv i förändring i ett hållbart samhälle (EU Seventh Framework Programme - Cooperation) Mer information om projektet finns här: FamiliesAndSocieties - Changing families and sustainable societies: Policy contexts and diversity over the life course and across generations.

 

Jens Rydgren:

Radikal högerpopulism i Västeuropa, en jämförande studie. (Vetenskapsrådet)
Individual Life Chances in Social Context — A Longitudinal Multi-Methods Perspective on Social Constraints and Opportunities
Xenophobia and Immigration-Negative Attitudes: A Multilevel and Relational Approach (Forte)
 

Mikaela Sundberg:

Sociala relationer inom en totalitär organisation (Vetenskapsrådet).
 

Ryszard Szulkin:

Invandrares ökande problem på arbetsmarknaden och det svenska arbetslivets förändring (FAS)


Elizabeth Thomson:

Stockholm University Linnaeus Center for Social Policy and Family Dynamics in Europe (Vetenskapsrådet
Generations and Gender Survey (Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet)
European Population Conference (Vetenskapsrådet, Forte)