Gunnar Andersson:

Welfare, labour market association and family dynamics (Forte)

Karin Bergmark:

MMORPG - samhällsproblem eller framtidsliv (Forte)

Eva Bernhardt:

Attityder, värderingar och övergången till vuxenlivet: Longitudinella studier av familj och arbetsliv bland unga vuxna (Forte)

Magnus Bygren:

Arbetsmarknads- och utbildningseffekter av att öka segregeringen i gymnasieskolan (Forte)

Christofer Edling och Jens Rydgren:

Lokala eliter och lokal demokrati (Vetenskapsrådet)
Socialt kapital och arbetsmarknadsintegration (Vetenskapsrådet)

Marie Evertsson:

Mellan dröm och verklighet. Internationella och nationella studier av föräldraskap och arbete ur ett genusperspektiv (VR)

Föräldraledighet och arbetsmarknadsutfall - betydelsen av föräldraledighetens längd och utnyttjande av tillfällig föräldrapenning för kvinnor och mäns lön och karriärer. (Försäkringskassan)

Veronika Fridlund:
Unga vuxnas sexualvanor, sexuella kontaktmönster samt attityder om säkrare sex (Smittskyddsinstitutet)

Juho Härkönen:
Socioekonomiska skillnader i familjdemografiska beteenden (Forte)

Lindberg, Elisabet:

De kommunala tjänstemännens roller och nätverk (Forte)

Civilsamhälle & socialt kapital: ett kontext- och nätverksberoende samband? (Vetenskapsrådet)

Livia Oláh:

Lågt barnafödande i postindustriella samhällen – en okonventionell förklaringsmodell (Riksbankens Jubileumsfond)

Lisa Salmonsson:

Segregeringens konsekvenser från ett församlingsperspektiv (Stockholms Stift, Svenska kyrkan)

Dana Sofi och Jens Rydgren

Socialt kapital, kollektivt minne och etniska relationer i norra Irak (Vetenskapsrådet)

Charlotta Stern

Stratifieringsprocesser på arbetsmarknaden: Betydelsen av personliga egenskaper och sociala nätverk för arbetsmarknadsutfall (Forte)

Sara Ström:

Intern migration (IFAU)

Mikaela Sundberg:

Simulerade modeller och virtuella världar (Vetenskapsrådet)

Árni Sverrisson:

Coordination and innovation in digital media networks (Strukturfondspartnerskapet för Mellansverige (EU))

Sami and Swedish: moving boundaries in early modernity (Vetenskapsrådet)

Bilder som delade objekt i social interaktion: En sociomateriell studie av bruksbilder i vardagen (Vetenskapsrådet)