Varför läsa Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys?

Sociologi som idévärld är spännande – men för att kunna utforska den behövs anknytning till faktabaserade uppgifter. Då är starka metodkunskaper en bra grund, både för att fördjupa det egna intresset och som en bas för att senare kunna jobba som samhällsvetare och utredare.

I det här programmet får du lära dig kvantitativa metoder kopplat till teori. Det innebär bland annat att du får lära dig grunderna i statistik, för att kunna göra analyser baserade på data om människor och samhället.

När du lär dig kvantitativ metod ser du vad som är möjligt att göra utifrån dina ämneskunskaper och det du vill undersöka.

Finns det någon koppling till arbetslivet?

Du som har läst Kandidatprogrammet för sociologisk samhällsanalys hos oss är behörig att söka vår praktiktermin. Då får du möjlighet att tillämpa det du har lärt dig på en arbetsplats, och du får den viktiga första kontakten med yrket. Praktikterminen är CSN-berättigad.

Vad får jag lära mig?

En viktig del av utbildningen är att du får göra en sociologisk undersökning från ax till limpa. Tillsammans med dina studiekamrater utformar du och skickar ut en enkät, samlar in svaren och analyserar resultaten med hjälp av statistikprogrammet SPSS för att sedan sammanställa resultaten i en rapport.

På så sätt får du med dig kunskaper som kan vara till stor nytta i ditt framtida arbetsliv.

Vad gör en samhällsanalytiker?

Efter att du har läst det här programmet kan du jobba praktiskt med data och analys. Jobben du kan söka kan ha titlar som utredare, handläggare, statistiker, analytiker eller utredningssociolog.

Till skillnad från socionomer, som ofta jobbar mer praktiskt och i direkt möte med människor, kan du som läst det här programmet söka andra typer av jobb. De jobben kan innebära att du är med och tar fram underlag för politiska beslut som har betydelse på ett mer övergripande plan för samhället, eller för en viss verksamhet. Enkelt uttryckt: du kan jobba med data om människor, istället för direkt med människor.

Många som har gått programmet jobbar inom offentlig verksamhet – till exempel en myndighet, en kommun eller ett landsting. Det beror på att offentlig verksamhet, som bekostas av skattemedel, har krav på sig att analysera och utvärdera sin verksamhet och sina kommande behov.

Var jobbar en samhällsanalytiker?

Sociologer är verksamma vid många statliga verk och myndigheter som till exempel Statistiska centralbyrån, Universitetskanslersämbetet, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet men även vid forskningsinstitut som Institutet för social forskning (SOFI), Age Research Center och Institutet för framtidsstudier.

Sociologer finns också i den privata sektorn på marknadsanalysföretag och opinionsundersökningsföretag samt inom kommuner och landsting.

Hur är programmet uppbyggt?

Har du fler frågor?

Kontakta gärna vår studievägledare!

Ansök här!