Project leader

 

Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)
 

Project Details

Start date: 01/01/2015
End date: 31/12/2018
Funding: 5428000 SEK
 

Description

English 

The proposed research focuses on family complexity and its implications for family relationships. Complex families include separated parents and their children, step-families, and blended families where partners have separate as well as shared children. The research will also study how cohabitation is related to family instability and the resulting formation of complex families, and may itself represent a form of complexity that has to date been under-appreciated in the Nordic context. Three sets of studies will be conducted: (1) demographic processes underlying family complexity, including change and variation across countries, regions and communities; (2) associations between socioeconomic disadvantage and family complexity, including the concentration of disadvantage in regions or communities; and (3) associations between family complexity and the quality of family relationships, family organization, future family plans and outcomes. The research will use data from the new Swedish Generations and Gender Survey, a unique data infrastructure for Sweden, bringing together retrospective family biographies with current family relationships and future plans. Most of the research will be conducted in a comparative context with parallel data from several countries, including key comparisons with Norway and the United States.
 

Swedish:

Familjesystemen i de flesta utvecklade länder befinner sig i snabb förändring. Utvecklingen präglas av en allt större instabilitet i parförhållanden och en ökad komplexitet i familjeformer. Nya sådana familjeformer inbegriper separerade föräldrar med sina barn, styvfamiljer, och ombildade familjer där partnerna har både egna och gemensamma barn. I mer komplexa familjer kan det ibland vara komplicerat att organisera vardagsliv, ekonomi och omsorg av barn och vuxna. Fenomenet med samboende utan äktenskap verkar i hög grad ha bidragit till dessa förändringar. För Sveriges del gäller dock att skillnader i familjedynamik mellan samboende och gifta inte har studerats särskilt ingående, de flesta människor i vårt land upplever att det finns väldigt små skillnader mellan dessa familjeformer. Den ökade instabiliteten och komplexiteten i modernt familjeliv utgör också en utmaning för samhället i stort. I många fall är välfärdspolitiken organiserad med utgångspunkt i en situation där de flesta människor lever i stabila kärnfamiljer. Det nu föreslagna forskningsprojektet erbjuder tre typer av studier. (1) Ett delprojekt fokuserar på de demografiska processer som producerar familjekomplexitet: instabilitet i samboförhållanden och äktenskap, bildandet av nya partnerskap och styvfamiljer, och barnafödande i ombildade familjer; (2) ett ytterligare delprojekt studerar sambanden mellan socioekonomiska förhållanden och familjekomplexitet, och (3) ett sista delprojekt studerar olika samband mellan familjekomplexitet och den upplevda kvaliteten av familjerelationer samt framtida planer för familjeliv och familjeförändringar. Forskningen kommer att basera sig på surveydata från den nyligen genomförda svenska Generations and Gender Survey (Svenska familjer i tiden). Dessa data är skräddarsydda för det nu föreslagna projektet. De omfattar retrospektivt inhämtad information om svenska kvinnors och mäns familjebiografier vilka kopplas samman med information om aktuella familjeförhållanden vid intervjutillfället och planer för framtida familjeförändringar. Merparten av forskningen kommer att genomföras i ett jämförande perspektiv där analyserna för Sverige kopplas samman med liknande analyser baserade på data från andra länder. Jämförelser med data från Norge och USA kommer att stå i fokus.
 
Share link