Complete title

"Life quality among older adults in contemporary Sweden: Financial conflicts, relationship quality and equality"

Project leader

Ann-Zofie Duvander, Linda Kridahl

Funding source

Kamprad Family Foundation 

Project details 

1 September 2018 – 31 August 2021

Description 

In Swedish only:

Att leva med en partner kan i äldre åldrar vara ett stöd som förhöjer livskvalitet och ger trygghet, inte minst ekonomiskt. Men det är naturligtvis skillnader mellan olika relationer och på samma sätt som för par i yngre åldrar kan det ibland vara slitsamt att leva i ett parförhållande. Det är därför nödvändigt att kvalificera olika dimensioner av ett parförhållande. Det råder stor brist på kunskap om hur äldre upplever sina förhållanden och kunskap om parförhållanden i yngre åldrar är inte alltid jämförbara. Särskilt viktiga skillnader kan vara att äldre är mer sårbara och lättare hamnar i en beroendeställning i en relation, men också att relationer ofta har varit längre och tröskeln till en separation är högre. Är då äldre beroende av att ha ett förhållande av god kvalitet för hälsa och välbefinnande? Syftet med projektet är att genom kvantitativa analysmetoder öka kunskapen om äldres livskvalitet genom att studera sambandet mellan hälsa och välbefinnande, ekonomiska svårigheter och jämställdhet hos äldre individer som lever i parförhållande i Sverige. Detta görs genom tre delstudier som avser kompletterar varandra. Delstudierna är baserade på enkätundersökningen Generation and Gender Survey – Svenska familjer i tiden från 2012. Den första delstudien behandlar sambandet mellan att äldre par har ekonomiskakonflikter med sin partner och hur paret fördelar hushållsinkomsten. Den andra delstudien behandlar sambandet mellan hur nöjd individen är med sin relation och ekonomiska konflikter. Den tredje delstudien behandlar sambandet mellan hälsa och attityder om jämställdhet hos äldre som lever i ett parförhållande. I alla delstudier tas hänsyn till socioekonomiska och demografiska bakgrundsvariabler och i förekommande fall görs separata analyser av undergrupper.