Gunnar Andersson

Welfare, labour market association and family dynamics (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare)

Karin Helmersson Bergmark

MMORPG - samhällsproblem eller framtidsliv (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare)

Stina Bergman Blix

Emotions in court (The Swedish Research Council).

Eva Bernhardt

Attityder, värderingar och övergången till vuxenlivet: Longitudinella studier av familj och arbetsliv bland unga vuxna (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare)

Love Bohman

Longitudinal Dynamics in Swedish Big Business (Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR))

Magnus Bygren

Arbetsmarknads- och utbildningseffekter av att öka segregeringen i gymnasieskolan (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare)

Christofer Edling, Jens Rydgren

Lokala eliter och lokal demokrati (Vetenskapsrådet)
Socialt kapital och arbetsmarknadsintegration (Vetenskapsrådet)

Ann-Zofie Duvander

Demographic effects of the Nordic family policy (Norwegian SS)

Lina Eklund

Anonymity and trust online: an interdisciplinary project (The Swedish Research Council)
Social Relationships in the Network Society (Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare)). More information at Stockholm Internet Research Group.

Marie Evertsson:

Allocation of parental leave and work in the heterosexual and female same-sex couples. What is the importance of specialization, gender and employer behavior of wage growth? (Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare))

Mellan dröm och verklighet. Internationella och nationella studier av föräldraskap och arbete ur ett genusperspektiv (VR)

Föräldraledighet och arbetsmarknadsutfall - betydelsen av föräldraledighetens längd och utnyttjande av tillfällig föräldrapenning för kvinnor och mäns lön och karriärer. (Försäkringskassan)

The impact of professional occupations on control: The importance of context and sex composition on influence and the construction of gender among men and women
Project Investigator
 

Tina Forsberg 

Hur överorganisatorisk styrning påverkar arbetsmiljön: en jämförelse mellan kvinnodominerad människovårdande och mansdominerad teknisk verksamhet (AFA Försäkring)

The impact of professional occupations on control: The importance of context and sex composition on influence and the construction of gender among men and women (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare)
 

Veronika Fridlund:

Unga vuxnas sexualvanor, sexuella kontaktmönster samt attityder om säkrare sex (Smittskyddsinstitutet)

Sexual risk-taking among young (Public Health Agency of Sweden).

Barbara Hobson:  

Do Welfare Regimes Matter? Migration and Care/domestic work in two institutional contexts, Sweden and Spain: A Multi-Tier Design (The Swedish Foundation for Humanities and the Social Sciences)

Juho Härkönen:

Socioekonomiska skillnader i familjdemografiska beteenden (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare)

Nina Katri Gustafsson:

FOIP: Explanations of alcohol and narcotic use and the link to violence among young people: the interplay between person and environment (Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare))

Lindberg, Elisabet:

De kommunala tjänstemännens roller och nätverk (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare)

Civilsamhälle & socialt kapital: ett kontext- och nätverksberoende samband? (Vetenskapsrådet)

Elisabet Lindberg:

The borderland between civil society and the private sphere (the Swedish Research Council)

Fredrik Movitz:

The Contract Organization: Individualization, Standardization and Conflicting Demands at Work (Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare))

Gerda Neyer:

Svensk kontextdatabas för den svenska Generations och Gender Survey och den internationella databasen för Generations and Gender Programme (The Swedish Foundation for Humanities and the Social Sciences)

Livia Oláh:

Changing families and sustainable societies: Policy contexts and diversity over the life course and across generations Mer information om projektet finns här: FamiliesAndSocieties - Changing families and sustainable societies: Policy contexts and diversity over the life course and across generations.

Livia Oláh:

Lågt barnafödande i postindustriella samhällen – en okonventionell förklaringsmodell (Riksbankens Jubileumsfond)

Jens Rydgren

Individual Life Chances in Social Context — A Longitudinal Multi-Methods Perspective on Social Constraints and Opportunities (Lifeincon) (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare)

Lisa Salmonsson:

Segregeringens konsekvenser från ett församlingsperspektiv (Stockholms Stift, Svenska kyrkan)

Dana Sofi, Jens Rydgren

Socialt kapital, kollektivt minne och etniska relationer i norra Irak (Vetenskapsrådet)

Charlotta Stern

Stratifieringsprocesser på arbetsmarknaden: Betydelsen av personliga egenskaper och sociala nätverk för arbetsmarknadsutfall (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare)

Sara Ström:

Intern migration (IFAU)

Mikaela Sundberg:

Simulerade modeller och virtuella världar (Vetenskapsrådet)

Social Relations within a Total and Greedy Institution: Brotherhood among French Foreign Legionnaires (the Swedish Research Council).

Árni Sverrisson:

Coordination and innovation in digital media networks (Strukturfondspartnerskapet för Mellansverige (EU))

Sami and Swedish: moving boundaries in early modernity (Vetenskapsrådet)
Bilder som delade objekt i social interaktion: En sociomateriell studie av bruksbilder i vardagen (Vetenskapsrådet)

Ryszard Szulkin:

Immigrants´ increasing problems in a Swedish labor market in transition (the Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare))