Det finns en tydlig koppling mellan social skiktning och genus och jämställdhet - läs mer om social skiktning här. Genus som begrepp sätter fokus på sociala konstruktioner av kön och det sätt på vilket könstillhörighet kopplas till bestämda förväntningar, normer och karakteristika som inte är av naturen givna eller strikt biologiska.

 Med jämställdhet avses jämlikhet mellan könen. Beroende på om fokus är på jämställdhet i hemmet eller på arbetsmarknaden används olika indikatorer som lön, inkomst, yrkesprestige eller fördelning av hushållsarbete, tid med barn och föräldraledighet för att studera jämställdhet. Jämställdhet är ett abstrakt begrepp och det är inte alltid enkelt att avgöra om jämställdhet råder eller  inte. Det kan också definieras på olika sätt. En avsevärd del av jämställdhetsforskningen handlar om hur olika politik och politiska reformer kan kopplas till jämställdhet.

På sociologiska institutionen kan du ta del av teorier och forskning om genus och jämställdhet i kurser som ”Grundläggande sociologi” och ”Makt och social skiktning” på grundnivå och kursen ”Gender and gender structures” och demografikursen ”Population processes” på avancerad nivå.

Mer om forskningsområdet

Här kan du läsa mer om det storskaliga EU-projektet FamiliesAndSocieties, som leds av Livia Oláh:

Artiklar och rapporter inom området