Gunnar Andersson:

Welfare, labour market association and family dynamics (Forte)

Karin Bergmark:

MMORPG - samhällsproblem eller framtidsliv (Forte)

Stina Bergman Blix

Emotions in court (The Swedish Research Council).

Eva Bernhardt:

Attityder, värderingar och övergången till vuxenlivet: Longitudinella studier av familj och arbetsliv bland unga vuxna (Forte)

Magnus Bygren:

Arbetsmarknads- och utbildningseffekter av att öka segregeringen i gymnasieskolan (Forte)

Christofer Edling och Jens Rydgren:

Lokala eliter och lokal demokrati (Vetenskapsrådet)
Socialt kapital och arbetsmarknadsintegration (Vetenskapsrådet)

Ann-Zofie Duvander:

Demographic effects of the Nordic family policy (Norwegian SS)

Lina Eklund:

Anonymity and trust online: an interdisciplinary project (The Swedish Research Council)
Social Relationships in the Network Society (Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (Forte)). More information at Stockholm Internet Research Group.

Marie Evertsson:

Allocation of parental leave and work in the heterosexual and female same-sex couples. What is the importance of specialization, gender and employer behavior of wage growth? (Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (Forte))

Mellan dröm och verklighet. Internationella och nationella studier av föräldraskap och arbete ur ett genusperspektiv (VR)

Föräldraledighet och arbetsmarknadsutfall - betydelsen av föräldraledighetens längd och utnyttjande av tillfällig föräldrapenning för kvinnor och mäns lön och karriärer. (Försäkringskassan)

Veronika Fridlund:

Unga vuxnas sexualvanor, sexuella kontaktmönster samt attityder om säkrare sex (Smittskyddsinstitutet)

Sexual risk-taking among young (Public Health Agency of Sweden).

Barbara Hobson:  

Do Welfare Regimes Matter? Migration and Care/domestic work in two institutional contexts, Sweden and Spain: A Multi-Tier Design (The Swedish Foundation for Humanities and the Social Sciences)

Juho Härkönen:

Socioekonomiska skillnader i familjdemografiska beteenden (Forte)

Nina Katri Gustafsson:

FOIP: Explanations of alcohol and narcotic use and the link to violence among young people: the interplay between person and environment (Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (Forte))

Lindberg, Elisabet:

De kommunala tjänstemännens roller och nätverk (Forte)

Civilsamhälle & socialt kapital: ett kontext- och nätverksberoende samband? (Vetenskapsrådet)

Elisabet Lindberg:

The borderland between civil society and the private sphere (the Swedish Research Council)

Fredrik Movitz:

The Contract Organization: Individualization, Standardization and Conflicting Demands at Work (Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (Forte))

Gerda Neyer:

Svensk kontextdatabas för den svenska Generations och Gender Survey och den internationella databasen för Generations and Gender Programme (The Swedish Foundation for Humanities and the Social Sciences)

Livia Oláh:

Changing families and sustainable societies: Policy contexts and diversity over the life course and across generations Mer information om projektet finns här: FamiliesAndSocieties - Changing families and sustainable societies: Policy contexts and diversity over the life course and across generations.

Livia Oláh:

Lågt barnafödande i postindustriella samhällen – en okonventionell förklaringsmodell (Riksbankens Jubileumsfond)

Lisa Salmonsson:

Segregeringens konsekvenser från ett församlingsperspektiv (Stockholms Stift, Svenska kyrkan)

Dana Sofi, Jens Rydgren

Socialt kapital, kollektivt minne och etniska relationer i norra Irak (Vetenskapsrådet)

Charlotta Stern

Stratifieringsprocesser på arbetsmarknaden: Betydelsen av personliga egenskaper och sociala nätverk för arbetsmarknadsutfall (Forte)

Sara Ström:

Intern migration (IFAU)

Mikaela Sundberg:

Simulerade modeller och virtuella världar (Vetenskapsrådet)

Social Relations within a Total and Greedy Institution: Brotherhood among French Foreign Legionnaires (the Swedish Research Council).

Árni Sverrisson:

Coordination and innovation in digital media networks (Strukturfondspartnerskapet för Mellansverige (EU))

Sami and Swedish: moving boundaries in early modernity (Vetenskapsrådet)
Bilder som delade objekt i social interaktion: En sociomateriell studie av bruksbilder i vardagen (Vetenskapsrådet)

Ryszard Szulkin:

Immigrants´ increasing problems in a Swedish labor market in transition (the Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (Forte))