Arbetsmiljöombud / skyddsombud

Institutionens arbetsmiljöombud/skyddsombud är saemundur.grettisson@sociology.su.se. Arbetsmiljöombudet är representant för institutionens anställda  i arbetsmiljöfrågor gentemot arbetsgivaren. Om du har synpunkter på den fysiska eller psykosociala arbetsmiljön, eller behöver stöd eller rådgivning i arbetsmiljöfrågor, vänligen kontakta arbetsmilöjöombudet.

Arbetsmiljö- och jämlikhetsgruppen

I arbetsmiljö- och jämställdhetsgruppen ingår följande personer:

  • Sæmundur Grettisson (skyddsombud)
  • Michael Gähler (prefekt)
  • Anna-Carin Haag (biträdande studierektor)
  • Daniel Ritter (jämställdhetsombud)
  • Louise Gotting (studiemiljöombud)
  • Ely Strömberg (student)

Arbetsgruppen ska bevaka jämställdhets- och jämlikhetsarbetet vid institutionen och vid behov påpeka brister och föreslå lösningar. I det löpande arbetet ingår en kontinuerlig översyn av jämställdhets- och jämlikhetsplanen. Gruppen utarbetar underlaget till denna plan.

Den ytterst ansvariga för arbetsmiljön och jämställdhetsarbetet vid institutionen är prefekten, michael.gahler(a)sociology.su.se.

Trakasserier och kränkande särbehandling

Om du är utsatt för kränkande beteende eller trakasserier ska du kontakta din närmaste chef eller  prefekten, michael.gahler@sociology.su.se. Läs mer om detta här:

Personsäkerhet och hot

Om du upplever hot mot din personliga säkerhet skall du alltid meddela detta till prefekten, michael.gahler@sociology.su.se. Vid brott eller annan akut säkerhetshändelse, eller om du arbetar på kväll eller helg och känner dig osäker, ring universitetets nödnummer 08-164200 så kopplas du till väktarna. Mer information finns på här, på medarbetarwebben.

Hotfulla telefonsamtal och mejl

Om du i ditt arbete råkar ut för hotfulla telefonsamtal, mejl eller liknande skall du alltid kontakta prefekten, michael.gahler(a)sociology.su.se. Du kan också få hjälp av skyddsombudet, saemundur.grettisson(a)sociology.su.se, eller av säkerhetsenheten, tfn: 08-16 22 16.

I de fall du som forskare utsätts för hot till följd av framträdande i media (till exempel att du intervjuats av en tidning) ska du även informera Stockholms universitets centrala pressavdelning som kan ge dig stöd och hjälp, press@su.se, samt informera kommunikatör leila.zoubir(a)sociology.su.se (för kännedom).

Arbetsskador och tillbud

Arbetsskador och tillbud skall alltid rapporteras. Du kan själv göra detta i systemet SAMIR eller ta hjälp av din närmsta chef eller institutionens arbetsmiljömbud. Se mer info på medarbetarwebben. Länk

För hjälp med vård och rehabilitering, vänd dig till företagshälsan Feelgood.

Stress och stresshantering

Om du lider av stressrelaterade besvär skall du i första hand vända dig till företagshälsan Feelgood

Ergonomi

Vänd dig i första hand till företagshälsan Feelgood där du kan boka in ett ergonomibesök. För beställning av ergonomiprodukter, vänd dig till institutionens arbetsmiljöombud, saemundur.grettisson@sociology.su.se.

Fysisk arbetsmiljö

Vänd dig i första hand till institutionens arbetsmiljöombud, saemundur.grettisson@sociology.su.se om du upplever problem med den fysiska arbetsmiljön, t.ex. temperatur, ventilation eller belysning.

Du kan även själv göra en felanmälan till Akademiska hus. Kom ihåg att skicka en kopia på felanmälan till saemundur.grettisson@sociology.su.se

Handlingsplaner och handläggningsordningar

Jämställdhet och jämlikhet:

Handlingsplaner

Här kan du ladda ner och läsa våra handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet och vårt arbete mot diskriminering och kränkande särbehandling: