Växelvis boende hos båda föräldrarna innebär alltså inte en instabilitet för barnen, visar en ny studie.
Växelvis boende hos båda föräldrarna innebär stabilitet för barnen, visar en ny studie.

– Förklaringen kan ligga i att barn som är borta större delen av tiden från den ena föräldern förlorar resurser i form av släkt, vänner och pengar. Tidigare forskning har också visat att barn kan oroa sig för den förälder som de träffar sällan, vilket kan göra dem mer stressade, berättar Jani Turunen, forskare i demografi vid Stockholms universitet och vid Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa vid Karlstads universitet.

Att barn som bor enbart hos en förälder mår sämre psykiskt än barn i växelvis boende är känt sedan tidigare, men den här studien är alltså den första som tittat specifikt på stress. Studien bygger på enkätdata från Undersökningarna av levnadsförhållanden, ULF, kombinerat med registerdata. I enkäten har totalt 807 barn med olika boendeformer fått svara på frågor om hur ofta de upplever olika nivåer av stress. Nytt för studien är också att föräldrarna fått svara på hur väl de kommer överens med sin förra partner, och hur pass bra eller dåligt barnen kommer överens med båda sina föräldrar.

Studien visar att barn som bor hos enbart en av föräldrarna, har en mycket högre sannolikhet att uppleva stress flera gånger per vecka, än barn i växelvis boende. Barn i växelvis boende är däremot mindre stressade, och det gäller generellt även om föräldrarna bråkar eller om barnen kommer dåligt överens med någon av dem.

Jani Turunen. Foto: Stockholms universitet
Jani Turunen. Foto: Stockholms universitet

– Det har tidigare funnits oro för att växelvis boende ska vara en instabil boendesituation som

kan leda till att barn blir mer stressade. Men de som pekat på det tidigare, har byggt sin oro på teoretiska antaganden, snarare än empirisk forskning, säger Jani Turunen.

Det som troligtvis gör barn i växelvis boende mindre stressade, är att de kan ha en vardagsrelation med båda sina föräldrar, vilket tidigare forskning har visat är viktigt för barnens mående. Relationen mellan barnet och båda dess föräldrar blir starkare, barnen upplever relationen som bättre och föräldrarna får båda utöva ett mer aktivt föräldraskap.

Växelvis boende hos båda föräldrarna innebär alltså inte en instabilitet för barnen. Det är bara en anpassning till en annan boendesituation där det regelbundna flyttandet och en god kontakt med båda föräldrarna snarare innebär stabilitet, säger Jani Turunen.

Mer om forskningen

Studien ”Shared Physical Custody and Children’s Experience of Stress” i Journal of Divorce & Remarriage är författad av Jani Turunen.

För mer information: Jani Turunen, forskare i demografi, Sociologiska institutionen, tfn 08-16 46 22, jani.turunen@sociology.su.se