Tidigare forskning har visat att barns resultat i skolan till viss del kan förklaras av social klass, föräldrarnas inkomst och utbildningsnivå. Den nya studien visar att även släktens förmögenhet är viktig för att förstå barns skolprestationer.

– Förmögenhet i form av pengar, aktier eller fastigheter är viktig att ta hänsyn till då den spelar roll för den miljö som barnen växer upp i. Det är alltför ensidigt att se till arbetsinkomster då individer kan ha blivit rika på annat sätt, säger Martin Hällsten som är en av två rapportförfattare.

Högre slutbetyg i rikare släkter

Forskarna studerar sambandet mellan släktens förmögenhet och barnens medelbetyg i årskurs 9. De finner att föräldrars och far- och morföräldrars förmögenhet samvarierar med barnens utbildningsresultat. När hänsyn har tagits till tidigare generationers utbildning, yrke, inkomst, faderns intelligens och sociala förmåga samt egenskaper på den skola barnet går på har barn med förmögen släkt högre betyg. Barn i den mest förmögna släkten återfinns cirka 20 percentiler (där varje steg omfattar 1 procent av populationen) högre upp i betygsfördelningen än barn i den fattigaste släkten.

– Vi tycker att skillnaderna är ganska stora, sett i ljuset av att vi redan kontrollerat för många andra faktorer som vi vet är viktiga för utfallen, säger Martin Hällsten.

Förmögenheten har dock en mycket liten samvariation med att ta examen från studieförberedande program på gymnasiet, visar det sig när forskarna tagit hänsyn till betygsskillnader.

En korrelationsstudie över hela befolkningen

Studien baseras på registerdata över hela den svenska befolkningen. Barnen i studien är i genomsnitt födda under 1980-talet och början på 1990-talet. Till dessa har föräldrar och mor- och farföräldrars matchats via fler­generationsregistret. Information om förmögenhet har inhämtats från det svenska förmögenhetsregistret som existerade 1999–2007.

Mer om forskningen

IFAU-rapport 2017:3 "Familjens förmögenhet och barnbarnens skolprestationer" är skriven av Martin Hällsten vid sociologiska institutionen på Stockholms universitet och Fabian T. Pfeffer vid University of Michigan, USA. Rapporten är en sammanfattning av den engelska forskningsrapporten "Grand advantage: family wealth and grandchildren's educational achievement in Sweden", IFAU Working paper 2017:3. Läs mer på IFAU:s webb.

Vid frågor kontakta Martin Hällsten på e-post.