Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

I analysen jämförs de som separerade med de som inte separerade innan barnet fyllt 8 år. Analysen bygger på uppgifter om föräldrapenninguttag bland de som fick sitt första barn 2002–2003.

Skillnaden i uttag är störst bland pappor, men även bland mammor finns skillnader. Om hänsyn tas till skillnader i bakgrundsvariabler mellan de olika grupperna tog mammorna som separerade ut något färre dagar totalt sett, men fler under det första året, än de som inte separerade.

En stor del av skillnaden kan förklaras av att de som separerade i snitt var yngre och hade lägre inkomst än de som inte separerade. Men även när hänsyn tas till inkomst och andra bakgrundsfaktorer var det genomsnittliga föräldrapenninguttaget lägre bland separerade än bland de som inte separerade.

– En separation innebär ofta en ny ekonomisk situation för föräldrarna vilket mycket väl kan leda till att barn till föräldrar med sämre eko­nomi får mindre föräldraledighetstid både totalt sett och med sina pappor, säger Nicklas Korsell, en av författarna till rapporten.

Skillnaderna är olika stora beroende på inkomstnivå, både vad gäller antal dagar och pappans andel av uttagna dagar. Analysen visar också att pappor som separerade överlät färre dagar till mamman än de som inte separerade.

– Att separerade mammor och pappor använde färre dagar skulle delvis kunna bero på okunskap om hur föräldrapenningen kan användas efter en separation, vilket också kan vara en anledning till att pappor överlät färre dagar efter en separation, säger Ann-Zofie Duvander, professor i demografi vid Sociologiska institutionen en av författarna till rapporten.

Resultaten i rapporten pekar på att föräldrarnas ekonomiska situation är en viktig bakomliggande förklaring till att de föräldrar som separerade tog ut färre föräldrapenningdagar. En annan orsak kan vara okunskap om rättigheter till föräldraförsäkringen. Om det familjepolitiska målet om ett jämställt föräldraskap som gäller både sammanboende och separerade föräldrar ska uppnås rekommenderar ISF att orsakerna till de beskrivna skillnaderna i uttag av föräldrapenningdagar mellan olika grupper utreds vidare.

Texten publicerades ursprungligen på ISF:s webb 17 oktober - läs mer och ladda ner rapporten här!

Kontaktperson

Nicklas Korsell 08-58 00 15 35