Design: Christian Lindskog
Design: Christian Lindskog

– Tidig sexuell debut innan äktenskap kan vara kopplad till en mängd problem i Sub-sahariska Afrika, så som oönskade graviditeter och exponering för sexuellt överförbara infektioner. Speciellt i en kontext av lågt kondomanvändande och hög hiv-prevalens, säger Elina Lindskog vid Sociologiska institutionen.

Kvinnor och barn drabbas hårt av krigets bieffekter så som svält, brist på sjukvård, infektionssjukdomar och sexuellt våld. Utbredningen av sexuellt våld under framförallt folkmordet i Rwanda är en del av förklaring till att den sexuella debuten gick ner i åldrarna under den här perioden men Elina Lindskog argumenterar i avhandlingen för att det även kan bero på att krig skapar social oordning i samhället och att normer omkullkastas. Därmed påverkades unga människors sexuella beteenden.

Det finns ingen tidigare forskning som kopplar konfliktdata över tid och regioner med kvinnors livshistoria. Elina Lindskogs avhandling bidrar till forskningsfältet då hon mäter intensitet av konflikterna kategoriserad i antal döda och antal konflikthändelser i en region och över tid.

Elina Lindskog. Foto: Nordiska Afrikainstitutet
Elina Lindskog. Foto: Nordiska Afrikainstitutet

– Under inbördeskriget ser vi att risken för tidig sexuell debut innan äktenskapet är som störst i de norra delarna av Rwanda som även var hårt drabbad av konflikten. Medan risken under folkmordet var mer jämnt fördelat över landets regioner, vilket stämmer överens med bilden av att hela Rwanda var hårt drabbad under folkmordet, säger Elina Lindskog.

Elina Lindskog betonar att resultaten givetvis inte gäller för alla våldsamma konflikter och krig. Samtidigt finns det vissa saker som karaktäriserar konflikter i stort, exempelvis förstörelse av infrastruktur och brist på tillgång till sjukvård, vilket gör att det går att dra vissa paralleller till andra konfliktsituationer idag.

– Det är viktigt att inte bara se till behovet av sjukvård, utan även se till reproduktiv hälsa och tillgång till moderna preventivmedel. Inte minst för att minimera antalet oönskade graviditeter och exponering för sexuellt överförbara infektioner.

Elina Lindskog är forskare i sociologisk demografi med inriktning på konflikt och global hälsa. Hela avhandlingen Effects of violent conflict on women and children: Sexual behavior, fertility, and infant mortality in Rwanda and the Democratic Republic of Congo finns att ladda ner som pdf här.