Det exekutiva ansvaret för institutionens verksamhet har prefekten (Magnus Nermo) och ställföreträdande prefekt (Charlotta Stern). Till sin hjälp har prefekten, en administrativ chef (Thomas Nordgren), en studierektor för grund- och avancerad nivå (Peter Åkerbäck), en studierektor för forskarnivån (Sunnee Billingsley) och en biträdande studierektor för samtliga nivåer (Anna-Carin Haag). Styrelsen sammanträder en gång i månaden.

Ledamöter av institutionsstyrelsen, 2018-20120

Ordförande

Representanter för lärare/ forskare

Representant för administrativ och teknisk personal

Representant för forskningsinstituten (CHESS, SCORE, SOFI, SoRAD)

Doktorandrepresentant

Studeranderepresentant

PAO:s ämnesråd