Det exekutiva ansvaret för institutionens verksamhet har prefekten (Michael Gähler) och ställföreträdande prefekt (Anna Lund). Till sin hjälp har prefekten en administrativ chef (Thomas Nordgren), en studierektor för grund- och avancerad nivå (Peter Åkerbäck), en studierektor för forskarnivå (Sunnee Billingsley) och en biträdande studierektor för grund- och avancerad nivå (Anna Borén) och en biträdande studierektor på grund- och avancerad nivå samt för forskarutbildningen (Anna-Carin Haag). Styrelsen sammanträder en gång i månaden.

Ledamöter av institutionsstyrelsen, 2021-2023

Ordförande

Sekreterare

Representanter för forskare/lärare

Representanter för administrativ och teknisk personal

Representant för forskningsinstituten (SCORE, SOFI)

Doktorandrepresentanter

Studeranderepresentant

  • Ely Strömberg
  • Erica Magnell
  • Isabella Råhlén (suppleant)