Våra utbildningar

Vi erbjuder utbildningar på avancerad nivå med engelska som undervisningsspråk. Här kan du läsa mer om våra:

Masterprogram

Fristående kurser

Forskarnivå

Vad är demografi?

Demografer söker förklara samband mellan befolkningsutveckling och olika ekonomiska, sociala, kulturella och politiska faktorer.

Befolkningen förändras genom demografiska händelser på individnivå som blir till demografiska processer på grupp- och samhällsnivå. De viktigaste demografiska processerna utgörs av födslar, dödsfall och flyttningar (migration). Födslar och inflyttningar bidrar till befolkningsökning medan dödsfall och utflyttningar verkar i motsatt riktning. Dessa processer påverkar inte bara befolkningens storlek utan också dess sammansättning. Andra demografiska händelser är giftermål, skilsmässor, ingående och upplösning av samboförhållanden, och medborgarskapsbyten.

Stark svensk forskningstradition

Demografiska händelser studeras genom att följa individer över tid. Tack vare den unika svenska befolkningsstatistiken från 1749 och framåt har Sverige en mycket stark forskningstradition inom demografi.

Demografer studerar vidare hur olika sociala, ekonomiska och politiska faktorer i samhällsutvecklingen påverkar och påverkas av demografiska händelser. Ökat välstånd har till exempel bidragit till högre medellivslängd. Den ökade livslängden har å sin sida bidragit till en större andel pensionärer i befolkningen, vilket kan få konsekvenser för välståndsutvecklingen. Liknande komplexa samband finner man i förhållande till utvecklingen av fruktsamhet, flyttmönster och former för samliv. Vid sidan av materiella förhållanden är normer och värderingar viktiga för att förklara demografisk utveckling.

Demografer är även intresserade av samband mellan politiska beslut och befolkningsutvecklingen. Politiska beslut kan ha som syfte att påverka befolkningsutvecklingen men kan också påverka utvecklingen utan något sådant syfte. Ett exempel är hur olika konstellationer av familjepolitik påverkar barnafödandet.

En tvärvetenskaplig disciplin

På global nivå studerar demografer bland annat balansen mellan befolkning och jordens resurser. Demografer producerar prognoser över befolkningstillväxten och försöker tillsammans med ekonomer, biologer och andra forskare beräkna vilka konsekvenser denna tillväxt kan få.

Demografin domineras av kvantitativa metoder och användning av statistiska data men är också mycket tvärvetenskaplig. Många som kallar sig demografer är i grunden ekonomer, sociologer, kulturgeografer, historiker, medicinare eller statistiker som har specialiserat sig på befolkningsfrågor.

Ansök här: