Malin Remmegård (tv) och Elise Planchard. Foto: Stockholms universitet
Malin Remmegård (tv) och Elise Planchard. Foto: Stockholms universitet

I vår uppsats kom vi fram till att seniorerna upplevde att digitaliseringen går för fort fram. De uppfattade också det digitala samhället som å ena sidan stängt eftersom många är ständigt bundna till sina mobiler och svåra att få kontakt med. Å andra sidan såg de ett digitalt samhälle där människor exponerar sig väldigt mycket på sociala medier. På så sätt upplevs det digitala samhället som både stängt och väldigt öppet samtidigt, berättar Elise Planchard och Malin Remmegård.

De valde uppsatsämne främst utifrån sina egna intressen, och såg dessutom att äldres upplevelser av digitalisering lyftes i nyhetsmedia när det var dags att välja ämne. Som metod valde de kvalitativ metod, vilket i det här fallet innebar att de intervjuade nio seniorer på ett aktivitetscenter.

Intervjuerna de gjorde kallas för semistrukturerade intervjuer, vilket betyder att samtidigt som de hade ett tydligt syfte med frågorna var de öppna för att det kan finnas synvinklar på digitaliseringen som de själva som tillhör en yngre generation inte är medvetna om. Just den delen – att träffa seniorerna – menar både Elise Planchard och Malin Remmegård var den mest intressanta delen av uppsatsarbetet. Detta eftersom det gav dem nya och dagsaktuella perspektiv på de svårigheter som gruppen möter.

Hur skiljer sig uppsatskursen från de tidigare kurserna i sociologi?

– Det är mycket mer självständigt än övriga kurser, du får göra det du vill göra, säger Elise Planchard.

– Under uppsatskursen får du vara med i hela processen av att göra en studie av något ämne du själv har valt. Det gör att det blir roligare än en A-kurs, där det bara blir spridda bitar av teori eller metod, säger Malin Remmegård.

Hur är ert uppsatsämne – den digitala klyftan - kopplad till sociologi?   

– Digitaliseringen är ju en stor samhällsförändring, och sociologi har ju att göra med hur samhället är uppbyggt och om alla grupper får vara med, säger Malin Remmegård.

– Det är en demokratifråga som handlar om ifall aktören hinner med när strukturen förändras, vilket är kopplat till sociologi, säger Elise Planchard.

Mer om uppsatsen

Planchard, E., & Remmegård, M. (2019). Får alla vara med? : En studie om seniorers upplevelser av digitaliseringen (Kandidatuppsats).  Handledare: Daniel Ritter.
 

Fler exempel på kandidatuppsatser i sociologi