De studerande tränas i problemanalys och konkretisering av frågeställningar samt att utifrån dessa välja lämplig undersökningsdesign. Statistiska urvalsmetoder, kvantitativa datainsamlingsmetoder samt grundläggande kvantitativa analysmetoder behandlas. De studerande lär sig att förstå innebörden i olika begrepp och mått som är vanligt förekommande i kvantitativt orienterad forskning.

All undervisning på grundnivå inklusive tentamen och omtentamen H20  sker på distans via Zoom.  

Kursinformation

 

Lärare

Kursansvarig

Magnus Bygren