I första hand behandlas frekvent använda statistiska tekniker inom kvantitativ sociologi som sambandsanalys, variansanalys, multipel regressionsanalys, faktoranalys samt tillämpning och tolkning av olika reliabilitets- och validitetsmått. Särskild vikt läggs vid en kritisk granskning av dessa analysmetoders antaganden, möjligheter och begränsningar.

Kursinformation

Från Ht17 är kursen inte längre på 6hp utan ges som en 7,5hp kurs. Har du inte gjort klart den här kursen på 6 hp,läs mer här