Delkursen ger en introduktion till olika forskningstraditioner och studieobjekt med fokus på hur samhällsproblem, som exempelvis alkohol- och drogbruk eller kriminalitet, kan definieras ur ett sociologiskt perspektiv samt hur de uppstår och vad som kan, respektive inte kan, göras för att åtgärda dem. Som verktyg för att studera detta ger delkursen en introduktion till konstruktivistiska ansatser. Såväl klassiska sociologiska begrepp som genus och klass, som mer ”moderna” kategorier, till exempel integration/segregering tas upp. Kursen bygger på presentationer av forskning vid Stockholms universitet men inkluderar också diskussioner kring dessa samhälleliga problem.

Kursen ges på engelska.

Kursansvarig

Amber Beckley