Plagiat

Med den tillgång till internetburen information som är lätt tillgänglig idag går det snabbt och lätt att söka kunskap om mycket varierande ämnen. När det kommer till ditt eget skrivande på universitetet är det viktigt att inte använda sådana källor utan att tydligt ange varifrån informationen kommer. Att kopiera texter kallas för plagiat och är inte tillåtet. Även om vissa språkliga ändringar görs i texten är det plagiat. Obs att det även gäller kortare stycken ur en text. Om en mening skrivs av ska det anges varifrån den kommer.

Att använda andra studenters examinationsuppgifter, helt eller delvis, är inte heller tillåtet.

Att använda sådant som du själv har skrivit tidigare kallas självplagiering och är inte heller tillåtet.

För att inte av misstag råka ut för att plagiera är det viktigt att du är förtrogen med de akademiska regler som gäller för citering och källhänvisning. Se alltid till att följa de anvisningar som tillhandahålls på den kurs du läser eller fråga kursansvarig om detta.

Refero – antiplagieringsguiden är ett webbaserat läromedel utvecklat för att hjälpa studenter inom akademisk utbildning att förstå vad plagiering innebär och ge tips på hur man ska kunna undvika det.

Fusk och otillåtet samarbete

Det är viktigt att noggrant uppmärksamma instruktionerna inför tentamina. Om inget annat anges skall examinationsuppgifter göras individuellt. Läs kursanvisningar noga och fråga läraren om du är osäker.

Till fusk räknas också att på salstentor ha med otillbörlig information eller otillåtna hjälpmedel. Till detta räknas mobiltelefon och annan otillåten elektronisk utrustning. Se till att telefoner/annan elektronisk utrustning och väskor lämnas på den plats som tentavakterna anvisar. Läs mer om regler för tentamenskrivningar här.

Störande

Det är inte heller tillåtet att störa undervisning, prov eller annan verksamhet på institutionen. Dit räknas även ohörsamhet mot lärare, handledare och tentavakter.

Osant intygande

Att exempelvis skriva en frånvarande studiekamrats namn på närvarolistan vid ett obligatoriskt undervisningstillfälle är urkundsförfalskning och skall polisanmälas.

Vad händer?

Alla misstankar om fusk ska anmälas till prefekt eller studierektor på institutionen av tentamensvakt eller examinator för utredning om misstanke föreligger. Om så är fallet görs en anmälan till rektor på Stockholms universitet (SU) som för ärendet vidare till Disciplinnämnden vid Stockholms universitet (SU). Om den anklagade studenten bedöms vara skyldig leder det till avstängning från studierna under viss tid.

Läs mer

Läs gärna mer på Studentkårens webb om disciplinära åtgärder här.