Stockholms universitets lokaler är öppna från och med 17 augusti, men vi på Sociologiska institutionen utgår ifrån att det även under höstterminen kommer att finnas restriktioner vad gäller social distans och antalet personer som får samlas i samma lokal. Givet antalet sociologistudenter på grundnivå har institutionen därför beslutat att all undervisning på grundnivå inklusive tentamina, omtentamina i perioden augusti till terminens slut den 17 januari ska ske på distans via Zoom och Athena.
 
På avancerad nivå kan lärare bestämma om de föredrar att endast undervisa via Zoom eller använda en hybridmodell med både Zoom och klassrumsundervisning. För både grund- och avancerad nivå sker alla examinationer via Zoom eller som hemtentamen (ingen salstentamen).

Givet osäkerheten i den rådande situationen kan ovan förändras. För information om vad som gäller respektive kurs eller delkurs hänvisas du som student i första hand till läroplattformen Athena där vi meddelar eventuella förändringar. Vi ber dig som student att hålla dig uppdaterad om vad som händer/gäller på din kurs/delkurs, samt på Stockholms universitets informationssida om Coronaviruset.
 
Vid oklarheter är ni välkomna att kontakta institutionens studentexpedition studentexp(a)sociology.su.se.
 
Vänliga hälsningar
Peter Åkerbäck, Studierektor för grund och avancerad nivå
Sunnee Billingsley, Studierektor för forskarutbildningen