Institutionsstyrelsen (IS)

Sociologiska institutionens arbete leds av en institutionsstyrelse som bland annat beslutar om övergripande frågor av policykaraktär, gör upp handlingsplaner och fastställer kursplaner och kurslitteratur.

Det exekutiva ansvaret för institutionens verksamhet har prefekten (Magnus Nermo) och ställföreträdande prefekt (Charlotta Stern). Till sin hjälp har prefekten, en administrativ chef (Thomas Nordgren), en studierektor för grund- och avancerad nivå (Peter Åkerbäck), en studierektor för forskarnivån (Sunnee Billingsley) och en biträdande studierektor för samtliga nivåer (Anna-Carin Haag).

Styrelsen sammanträder en gång i månaden.

Ledamöter av institutionsstyrelsen, 2015-2017

Ordförande

Representanter för lärare/ forskare

Representant för administrativ och teknisk personal

Representant för forskningsinstituten (CHESS, SCORE, SOFI, SoRAD)

Doktorandrepresentant

Studeranderepresentant

  • Sofia Härd
  • Jimi Löfman (suppleant)